Я вспомнил
1metal.com Металлургическая торговая площадка 1metal.com Краткая информация о Расшифровка марок сталей компаний Украины на металлоторгующей площадке 1metal.com 4.6 stars на основе 95
Расшифровка марок сталей
  ЭИ10   25Х1МФ   
  ЭИ69   45Х14Н14В2М   4Х14Н14В2М
  ЭИ72   30Х13Н7С2   3Х13Н7С2
  ЭИ76   3Х3М3Ф   
  ЭИ94   70Г14Н3   
  ЭИ95   25Х18Н9С2   
  ЭИ100   20Х13Н4Г9   2Х13Н4Г9
  ЭИ107   40Х10С2М   4Х10С2М
  ЭИ161   6Х7В7ФМ   
  ЭИ211   12Х20Н14С2   20Х20Н14С2
  ЭИ229   95Х18   9Х18
  ЭИ240   45Х14СВ2М   
  ЭИ241   06Х14   
  ЭИ256   120Г13   
  ЭИ257   1Х14Н14В2М   
  ЭИ268   14Х17Н2   1Х17Н2
  ЭИ268-Ш   14Х17Н2-Ш   
  ЭИ283   20Х25Н20С2   Х25Н20С2
  ЭИ319   20Х23Н13   Х23Н13
  ЭИ334   ХН80   
  ЭИ336   У16   
  ЭИ347-ШД   8Х4В9Ф2-ШД   
  ЭИ349   15Х28   Х28
  ЭИ366   У13ГСТ   
  ЭИ388   40Х15Н7Г7Ф2МС   4Х15Н7Г7Ф2МС
  ЭИ395   10Х16Н25АМ6   
  ЭИ398      
  ЭИ402   08Х18Н12Б   0Х18Н12Б
  ЭИ404   10Х13СЮ   1Х12СЮ
  ЭИ407   20Х17Н2   2Х17Н2
  ЭИ415   20Х3МВФ   ЭИ579
  ЭИ415-Ш   20Х3МВФ-Ш   
  ЭИ417   20Х23Н18   Х23Н18
  ЭИ428   15Х6СЮ   Х6СЮ
  ЭИ429   2Х12Н12Г6   
  ЭИ432   10Х17Н13М3Т   Х17Н13М3Т
  ЭИ435   ХН78Т   
  ЭИ437А   ХН77ТЮ   
  ЭИ437Б   ХН77ТЮР   
  ЭИ437БУ   ХН77ТЮРУ   
  ЭИ437БУ-ВД   ХН77ТЮРУ-ВД   
  ЭИ437БУ-ПД   ХН77ТЮРУ-ПД   
  ЭИ439   15Х25Т   Х25Т
  ЭИ442   ХН70   
  ЭИ448   10Х17Н13М2Т   Х17Н13М2Т
  ЭИ474   25Х13Н2   2Х14Н2
  ЭИ478   08Х21Н10Г6   
  ЭИ481-Ш   37Х12Н8Г8МФБ-Ш   4Х12Н8Г8МФБ
  ЭИ484   15Х18СЮ   Х18СЮ
  ЭИ496   08Х13   0Х13
  ЭИ502-ВД   10Х18Н10Т-ВД   
  ЭИ515   100Х13М   
  ЭИ531   10Х2МФБ   
  ЭИ559А   ХН60Ю   
  ЭИ569   08НМ   10НМ
  ЭИ572   31Х19Н9МВБТ   3Х19Н9МВБТ
  ЭИ578   18Х3МВ   
  ЭИ579   20Х3МВФ   
  ЭИ580   08Х17Н15МЗТ   
  ЭИ578   18Х3МВ   
  ЭИ579   20Х3МВФ   ЭИ415
  ЭИ580   08Х17Н15М3Т   0Х17Н16М3Т
  ЭИ592   09Х16Н13М3   
  ЭИ598   ХН70МВТЮБ   
  ЭИ602   ХН75МБТЮ   
  ЭИ606   08Х19Н9Ф2С2   
  ЭИ607   ХН80ТБЮ   
  ЭИ607А   ХН80Т1БЮ   
  ЭИ612   ХН35ВТ   
  ЭИ612К   ХН35КВТ   
  ЭИ617   ХН70ВМТЮ   
  ЭИ617-ВИ   ХН70ВМТЮ-ВИ   
  ЭИ618   ХН60ВМТЮР   
  ЭИ628   06ХН28МТ   0Х23Н28М2Т
  ЭИ629   03Х23Н28М3Д3Т   
  ЭИ630А   32НКД   
  ЭИ636   18ХНТДФ   
  ЭИ639   НИМО-28   
  ЭИ643   40ХН2СВА   
  ЭИ643-ВД   40ХН2СМА-ВД   
  ЭИ645   08Х17Т   0Х17Т
  ЭИ646   Х05Ф   
  ЭИ649   05Х20Н9ФБС   
  ЭИ652   ХН70Ю   
  ЭИ654-Ш   15Х18Н12С4ТЮ-Ш   2Х18Н12С4ТЮ-Ш
  ЭИ680   08Х16Н13М2Б   
  ЭИ684   06Х18Н11   0Х18Н11
  ЭИ693   48НХ   
  ЭИ694   09Х14Н16Б   1Х14Н16Б
  ЭИ695Р   09Х14Н19В2БР   1Х14Н18В2БР
  ЭИ696   10Х11Н20Т3Р   Х12Н20Т3Р
  ЭИ696А   10Х11Н20Т2Р   Х12Н20Т2Р
  ЭИ696А-ВД   10Х11Н20Т2Р-ВД   
  ЭИ698-ПД   ХН73МБТЮ-ПД   
  ЭИ698-ВД   ХН73МБТЮ-ВД   
  ЭИ698   ХН73МБТЮ   
  ЭИ700   85Г13   
  ЭИ701   60Х3В10Ф   
  ЭИ702   36НХТЮ   
  ЭИ703   ХН38ВТ   
  ЭИ703Б   ХН38ВБ   
  ЭИ703-ВД   ХН38ВТ-ВД   
  ЭИ708А   14НХМ   
  ЭИ711   10Х14Г14Н4Т   Х14Г14Н3Т
  ЭИ712   12Х2НВФА   
  ЭИ712М   12Х2НВФМА   
  ЭИ723   25Х2М1Ф   
  ЭИ726   09Х14Н19В2БР1   
  ЭИ732   08Х20Н14С2   06Х20Н14С2
  ЭИ736-Ш   13Х14Н3В2ФР-Ш   Х14НВФР
  ЭИ760-Ш   ШХ15Ф-Ш   
  ЭИ765   ХН70ВМЮТ   
  ЭИ787   ХН35ВТЮ   
  ЭИ787-ВД   ХН35ВТЮ-ВД   
  ЭИ792-ВИ   58Н-ВИ   
  ЭИ793   07Х18Н9ТЮ   
  ЭИ802   15Х12ВНМФ   1Х12ВНМФ
  ЭИ811   12Х21Н5Т   1Х21Н5Т
  ЭИ811-ВД   12Х21Н5Т-ВД   
  ЭИ814   17ХНГТ   0Х17Н7ГТ
  ЭИ816   0Х7Н13ГТ   
  ЭИ817-Ш   06Х14Н6Д2МБТ-Ш   
  ЭИ824   08Н50   
  ЭИ826   ХН70ВМТЮФ   
  ЭИ827   ХН75ВМЮ   
  ЭИ828-ВД   ХН70МВЮ-ВД   
  ЭИ835   12Х25Н16Г7АР   
  ЭИ839   45Г17Ю3   
  ЭИ842   04Х18Н10   
  ЭИ844   03Х16Н15М3   00Х16Н15М3
  ЭИ844Б   03Х16Н15М3Б   
  ЭИ844-ВИ   015Х16Н15М3-ВИ   
  ЭИ844БУ-ИД   026Х16Н15М3БУ-ИД   
  ЭИ845-ИЛ   01Н17К12М5Т-ИЛ   
  ЭИ847   06Х16Н15М3Б   Х16Н15М3Б
  ЭИ847-Ш   06Х16Н15М3Б-Ш   
  ЭИ852   13Х13С2М2   
  ЭИ852-Ш   13Х13С2М2-Ш   
  ЭИ867   ХН62МВКЮ   
  ЭИ868   ХН60ВТ   
  ЭИ869   ХН75ТБЮ   
  ЭИ878   12Х17Г9АН4   Х17Г9АН4
  ЭИ893   ХН65ВМТЮ   
  ЭИ893-ВИ   ХН65ВМЮТ-ВИ   
  ЭИ894   ХН56ВЮТМР   
  ЭИ897   12Х11НМФ   
  ЭИ898   08Х19Н10Г2Б   
  ЭИ902   08Х19Н10М3Б   
  ЭИ903   35Г17Ю5   
  ЭИ904   09Х15Н8Ю   Х15Н9Ю
  ЭИ914   08Х18Н10Т   
  ЭИ914-ВД   08Х18Н10Т-ВД   
  ЭИ925   08Х17Н5М3   Х17Н5М3
  ЭИ928-ВИ   9Х13Н6ЛК4-ВИ   
  ЭИ929-ВД   ХН55ВМТКЮ-ВД   
  ЭИ943   06ХН28МДТ   0Х23Н28М3Д3Т
  ЭИ946   2Х18Н8В2   
  ЭИ956   4Х5В4ФСМ   
  ЭИ958   4Х5В2ФС   
  ЭИ959   4Х2В5МФ   
  ЭИ961   13Х11Н2В2МФ   1Х12Н2ВМФ
  ЭИ961-Ш   13Х11Н2В2МФ-Ш   
  ЭИ962   11Х11Н2В2МФ   Х12Н2ВМФ
  ЭИ962А   16Х11Н2В2МФ   2Х12Н2ВМФ
  ЭИ981А   09Х16Н25М6АФ   
  ЭИ984   10ХН2ГМТ   
  ЭИ992   80Х20НС   
  ЭИ993   18Х12ВМБФР   2Х12ВМБФР
  ЭИ997   18Х20Н13   
        
  ДИ1-Ш   18Х15Н3М-Ш   
  ДИ3А   14ХГСН2МА   
  ДИ8   08Х20Н5АГ12МФ   
  ДИ13   10Х14АГ15   
  ДИ22   4Х4ВМФС   
  ДИ23   5Х3В3МФС   
  ДИ32   5Х2МНФ   
  ДИ37   11Х4В2МФ3С2   
  ДИ38   9Г28Ю9МВБ   
  ДИ41   4Х3М2ВФГС   
  ДИ52-ИД   03Х11Н8М2Ф-ИД   
  ДИ52У-ВД   03Х11Н8М2ФУ-ВД   
  ДИ52-ВД   03Х11Н8М2Ф-ВД   
  ДИ55   6Х4М2ФС   
  ДИ61   10Х13Г18Д   
  ДИ82-Ш   10Х9МФБ-Ш   
  ДИ96   20Х13Н2ДМЮФ   
  ДИ107-ВД   20ХГСН2МФА-ВД   
        
  КО3   08Х18Г8Н2Т   
        
  ОП27   10Н3ГМТ   
        
  ЭП11   08ХГСМА   
  ЭП12   08ХГСМФА   
  ЭП33   10Х11Н23Т3МР   
  ЭП34   10Н3ГМТ   
  ЭП35   07Х15Н7ЮМ2   
  ЭП44   20Х1М1Ф1БР   20ХМБФ
  ЭП47   12Х18Н10Е   Х18Н10Е
  ЭП48   45Х22Н4М3   4Х22Н4М3
  ЭП52   36НХТЮ8М   
  ЭП53   08Х22Н6Т   0Х22Н5Т
  ЭП54   08Х21Н6М2Т   0Х21Н6М2Т
  ЭП56   09Х16Н4Б   1Х16Н4Б
  ЭП57   ХН50ВМТКФЮ   
  ЭП65   25Х13Н2ВМФ   
  ЭП75   07Х25Н12Г2Т   
  ЭП79-ВД   15ХСМФБ   
  ЭП83   20Х4ГМА   
  ЭП83С   18Х14ГМА   
  ЭП83-ВИ   20Х41МА-ВИ   
  ЭП87   06Х25Н12ТЮ   
  ЭП88   08Х15Н23В7Г7М2   
  ЭП89   06Х20Н11М3ТБ   
  ЭП99-ИД   ХН50МВКТЮР-ИД   
  ЭП105-ВД   ХН35МТЮ-ВД   
  ЭП109   ХН56ВМКЮ   
  ЭП111   08ХН2ГМТА   
  ЭП126   ХН28ВМАБ   Х21Н28В3М3БАР
  ЭП131   Х18К60В14Н11   
  ЭП140   08Х15Н5Д2Т   
  ЭП156   08Х20Н9С2БТЮ   
  ЭП164   08Х15Н24В4ТР   Х15Н24В4Т
  ЭП166А-ВД   015Х18Н15Р09-ВД   
  ЭП166Б-ВД   015Х18Н15Р13-ВД   
  ЭП167А-ВД   015Х18Н15Р17-ВД   
  ЭП167Б-ВД   015Х18Н15Р22-ВД   
  ЭП168А-ВД   015Х18Н15Р26-ВД   
  ЭП168Б-ВД   015Х18Н15Р30-ВД   
  ЭП172У-ИД   08Х16Н15М3БРУ-ИД   
  ЭП172-Ш   09Х16Н15М3БР-Ш   
  ЭП176   14ХГСН2МА   
  ЭП181   08Г35Ю6М2   
  ЭП182   20Х1М1Ф1ТР   
  ЭП184   Х16Н16МВ2БР   
  ЭП197   Х18Г14АН4   
  ЭП198   30Х15Н35В3Б3Т   
  ЭП199-ВД   ХН56ВМТЮ-ВД   
  ЭП199   ХН56ВМТЮ   
  ЭП202   ХН67МВТЮ   
  ЭП202-ВД   ХН67МВТЮ-ВД   
  ЭП208   26Х17Н2   
  ЭП213   15Х17АГ14   Х17АГ14
  ЭП218   45НХТ   
  ЭП220   ХН51ВМТЮКФР   
  ЭП222   07Х21Г7АН5   Х27Г7АН5
  ЭП225   Х15Н5Д2Т   
  ЭП233   74НМД   
  ЭП238-ВД   ХН58ВМКЮР-ВД   
  ЭП244   08Г32Х10   
  ЭП245   20ГСТЮА   
  ЭП260   ХН23МТЮР   
  ЭП263   10Х32Н8   
  ЭП271   68НМП   
  ЭП277-ВИ   80НХЮДФ-ВИ   
  ЭП287   07Х18Н10Р   
  ЭП288   07Х16Н6   Х16Н6
  ЭП291   18Х11МНФБ   2Х11МНФБ
  ЭП297   36Н11Х   
  ЭП298   20НХГ   
  ЭП302   10Х15Н9С3Б1   
  ЭП303   5Х20Н4АГ9   
  ЭП303М   55Х20Г9АН4М   
  ЭП303Б   55Х20Г9АН4Б   
  ЭП305   08Х14Н8С3Б   
  ЭП307   08Х18Н8Г2Б   
  ЭП309   Х20Н6МД2Т   ВНС4
  ЭП309У-Ш   10Х15Н9С3Б1-Ш   
  ЭП310-Ш   13Х15Н4АМ3-Ш   
  ЭП311   25Х12Н2В2М2Ф   
  ЭП318   42Н   
  ЭП319   06Х20Н4Г10   
  ЭП320   06Х18Н5Г12АБ   
  ЭП321   06Х18Н5Г11БАФ   
  ЭП322   12НХМ   
  ЭП324   20ХСНВФА   
  ЭП324У-ВД   20ХСНВФА-ВД   
  ЭП326   28Х3СНМФВА   
  ЭП326Л-ВД   СП28-ВД   
  ЭП327   33Х3СНМВФА   
  ЭП331   20Х2ГСНВМ   ВЛ1Д
  ЭП331-ВИ   20Х2ГСНВМ-ВИ   
  ЭП331У   20Х2Г2СНВМ   
  ЭП331В-ВИ   20Х2Г2С6ВМ-ВИ   
  ЭП337   ХН40Б   
  ЭП342   Р6М3   
  ЭП344   Р9М4   
  ЭП350   ХН46Б   
  ЭП352-ИП      
  ЭП353-ИП      
  ЭП354-ВИ   4Х13Н6ЛВФ-ВИ   
  ЭП367   ХН60М   
  ЭП377   08Х16Н8М2   
  ЭП378   40Х18Н2М   
  ЭП379   Р18Ф2К8М   
  ЭП389   08Х25Н13БТЮ   
  ЭП401   06Х24Н6ТАФМ   
  ЭП407   25Х17Н2   
  ЭП410-Ш   08Х15Н5Д2Т-Ш   
  ЭП410У-Ш   08Х15Н5Д2Т-Ш   
  ЭП414   Х18Н9СМР   
  ЭП428   20Х12ВНМФ   2Х12ВНМФ
  ЭП430   12Х1   120Х
  ЭП437   ХН30ВМТ   ВЖ102
  ЭП437-ВД   ХН30ВМТ-ВД   
  ЭП439   15ГСТЮЦА   
  ЭП450-Ш   12Х12М1ФБР-Ш   
  ЭП452-ВД   10Х12Н20Т2-ВД   
  ЭП452-Ш   10Х12Н20Т2-Ш   
  ЭП454   ХН55МВЮ   ХН55М6ВЮ
  ЭП456   30НГ   
  ЭП458   04А-06А   
  ЭП459   04Х2МА   
  ЭП466   25Х20Н9В2М   
  ЭП472-Ш   7ХГ2ВМ-Ш   
  ЭП475-ЭЛ   32НК-ЭЛ   
  ЭП479-Ш   15Х16Н2АМ-Ш   
  ЭП485-ВИ   10Х15Н28В2М4Б-ВИ   
  ЭП487-ВД   ХН60МВТЮ-ВД   
  ЭП492   10Х18Н5Г9АС4   ВЖ3
  ЭП496   Н70МФ   Н70М27Ф
  ЭП500   06Х21Н7БТ   
  ЭП502-ВД   10Х18Н10Т-ВД   
  ЭП506   12Х2НВФА   
  ЭП509   Х14Н8М2   
  ЭП516   03ХН28МДТ   01Х23Н28М3Д3Т
  ЭП517-Ш   15Х12Н2ВФАБ-Ш   
  ЭП521   10Х16Н25М6Г6   
  ЭП529-ВД   10Х32Н4Д-ВД   
  ЭП530-ВИ   47ХНМ-ВИ   
  ЭП532   08Х25Н20СЗР1   
  ЭП533-ИД   08Х20Н57М8В8Т3Р   
  ЭП539   ХН60МЮВТ-ВД   
  ЭП535-ВД   04Х32НВ-ВД   
  ЭП543У-ИД   ХН40МДТЮ-ИД   
  ЭП535-ВД   04Х32Н8-ВД   
  ЭП539-ВД   ХН60МЮВТ-ВД   
  ЭП543У-ИД   ХН40МДТЮ-ИД   
  ЭП544   31НХ3Г2   
  ЭП545   31НХ3Г   
  ЭП546   32НХ3   
  ЭП547   33НХ3   
  ЭП548   Х15Н60Ю3А   
  ЭП549-Ш   1Х12НС2М3Б-Ш   
  ЭП550   01Х18Н10   
  ЭП551   01Х17Н14М2   
  ЭП552   000Х18Н10Б   
  ЭП553   02Х17Н14С4   
  ЭП557-ВИ   ВУКС-1   
  ЭП567   ХН65МВ   0Х15Н65М16В
  ЭП568   04Х19Н5АГ12М   
  ЭП569   6Х6В3МФС   
  ЭП570   8Х4В3М3Ф2   
  ЭП572   4Х5МФ1С   
  ЭП578   68НХВКТЮ   ХН68ВКТЮ
  ЭП580   08Х17Н15М3Т   
  ЭП582   06Х15Н35Г7М6Б   
  ЭП589   08Х19Н11Ф2С2   
  ЭП590   ХН57МТВЮ   
  ЭП597   Р12Ф3   
  ЭП600   Р13Ф4К5   
  ЭП602-ВИ   Х28-ВИ   
  ЭП606   08Х15Н60М10   
  ЭП609-Ш   07Х12НМБФ-Ш   
  ЭП610   2Х18Н10В2   
  ЭП613-ВД   СП33-ВД   
  ЭП619   46НХТ   
  ЭП622   08Х25Н25М3   
  ЭП626   07Х17Н16   
  ЭП627   03Х20Н15М3ТБ   
  ЭП630   46ХНМ   
  ЭП631-ВД   03Н19К6М5ТР-ВД   
  ЭП637А-ИД   02Н18К9М5Т-ИД   
  ЭП637А-ЭЛ   02Н18К9М5Т-ЭЛ   
  ЭП637-ВД   03Н18К9М5ТР-ВД   ВКС210-В
  ЭП638-ВИ   16Х-ВИ   
  ЭП639   Х17НВ   
  ЭП641   4Х2В2МФС   
  ЭП642   02Х15Н65М13В3ТЮ   
  ЭП647   10Х19Н11М4Ф   
  ЭП648-ВИ   ХН50ВМТЮБ-ВИ   
  ЭП648-ИД   ХН50ВМТЮБ-ИД   
  ЭП655-ВИ   ВНС12-ВИ   
  ЭП657   Р12Ф2К8М3   
  ЭП658   Р6Ф2К8М5   
  ЭП659   03Х12Н9М2С   
  ЭП666-ВД   ХН55МБЮ-ВД   
  ЭП670   ХН32Т   Х20Н32Т
  ЭП673   Х25Н40М7   
  ЭП674   08Х15Н25Т2МФР   
  ЭП678У-ВД   03Х11Н10М2Т-ВД   
  ЭП678-ВД   03Х11Н10М2Т-ВД   
  ЭП678У-ИД   03Х11Н10М2Т-ИД   
  ЭП678-ИД   03Х11Н10М2Т-ИД   
  ЭП678У-ИД   03Х11Н10М2Т-ИД   
  ЭП679-ИД   03Х11Н10М2Т1-ИД   
  ЭП679-ВД   03Х11Н10М2Т1-ВД   
  ЭП682-Ш   Р12Ф3К10М3-Ш   
  ЭП688   Р9М4К8   
  ЭП690   01Х19Н18Г10АМ4   
  ЭП693-ВД   ХН68ВМТЮК-ВД   
  ЭП695-ВД   05Х12Н5К14М5ТВ-ВД   
  ЭП699-ВД   03Х13Н8Д2ТМ-ВД   
  ЭП700-ВД   10Х15Н27Т3МР-ВД   
  ЭП701   60Х3В10Ф   
  ЭП703   08Х21Н6С2АТ   
  ЭП704   10Х22Н7САТ   
  ЭП705   08Н60Г8М7Т   
  ЭП708-ВД   ХН62ВМЮТ-ВД   
  ЭП709-ВД   ХН62БМВЮ-ВД   
  ЭП711   Н95С3Ю   
  ЭП713   36НХ   
  ЭП718-ИД   ХН45МВТЮБР-ИД   
  ЭП718-ПД   ХН45МВТЮБР-ПД   
  ЭП720   ХК30НВМТ   
  ЭП722   Р9М4К6С   
  ЭП726   1Х9В6   
  ЭП735   ХН40МГ3Б   
  ЭП742-ИД   ХН62БМКТЮ-ИД   
  ЭП742-ПД   ХН62БМКТЮ-ПД   
  ЭП745   2Х7В9М2К9   
  ЭП747   ХН45Ю   
  ЭП747-ВИ   ХН45Ю-ВИ   
  ЭП750-Ш   07Х25Н16АГ6Ф-Ш   
  ЭП753-ИД   01Х18Н40М5ГБ-ИД   
  ЭП753Р-ИД   01Х18Н40М5ГБР-ИД   
  ЭП754   015Х120Н25Г2Б   
  ЭП758   ХН60МБ   
  ЭП758У-ИД   ХН63МБ-ИД   
  ЭП760   ХН65МВУ   
  ЭП760-ВИ   ХН65МВУ-ВИ   
  ЭП761   8Х4В2С2МФ   
  ЭП762   04Х20Н10Г2Б   
  ЭП766-ВИ   95Х13М3К3Б2Ф-ВИ   
  ЭП767-ВД   04Х14К13Н4М3ТВ-ВД   
  ЭП768-Ш   16Х20К6Н2МВФ-Ш   ВНС22-Ш
  ЭП769-Ш   45Г14Н8Ф-Ш   
  ЭП770   Х6Ф4М   
  ЭП772-Ш   Р12Ф5М-Ш   
  ЭП774-ВИ   ХН45МБ-ВИ   
  ЭП778   10Х15Н23М4В4АФ2   
  ЭП780   09Х19Н17М4В4АФ   
  ЭП781-Ш   07Х25Н16АГ6Ц-Ш   
  ЭП787   08Х4Н70М12Г6Т   
  ЭП788   6Х3МФС   
  ЭП792-ВИ   01Х12Н2   
  ЭП793-ВИ   40ХНЮ-ВИ   
  ЭП794-Ш   02Х8Н22С6-Ш   
  ЭП794-ПД   02Х8Н22С6-ПД   
  ЭП794   02Х8Н22С6   
  ЭП795   03ХН58В   
  ЭП796-ВИ   03ХН35МЮ-ВИ   
  ЭП797-ВИ   ХН85МЮ-ВИ   
  ЭП797-ИД   ХН85МЮ-ИД   
  ЭП798-ВИ   ВУКС2-ВИ   
  ЭП799   03Х22Н11Г2Б   
  ЭП803   36НГМТ   
  ЭП810   03Х12Н10МТР   
  ЭП810-ИД   03Х12Н10МТР-ИД   
  ЭП810-ВД   03Х12Н10МТР-ВД   
  ЭП811   16Х16Н3МАД   ВНС21
  ЭП814А   Н70МФВ   
  ЭП815-ВИ   ВУКС3-ВИ   
  ЭП817-Ш   06Х14Н9Д2МБТ-Ш   
  ЭП821-Ш   05Х12Н9М2С3-Ш   
  ЭП823-Ш   16Х12МВСФБР-Ш   
  ЭП828-ВД   ХН70МВЮ-ВД   
  ЭП829   05Х30Н40М6ТБ   
  ЭП830   12ХН7К2МФ   
  ЭП832   04Х11Н9М2Д2ТЮ   
  ЭП835-ВД   28Х3СНМВФА-ВД   
  ЭП836-ПД   03Н17К10В10МТ-ПД   
  ЭП838   07Х12Г14Н4ЮМ   
  ЭП839   45Г17Ю3   
  ЭП841   10Х18Н18Ю4Д   
  ЭП845-ИЛ   01Н17К12М5Т-ИЛ   
  ЭП849-ИП      
  ЭП850      
  ЭП853   03Х11Н10М2Т2   
  ЭП854   08Х21Н11ФТ   
  ЭП855   03Х15Н35Г7М6Б   
  ЭП858-ВД   10Х15Н23М4ВЧАФ-ВД   ?
  ЭП862   20Х4ГМА   
  ЭП863-Ш   Р12Ф2К5М3-Ш   
  ЭП864-ВИ   03Х21Н32М3Б-ВИ   
  ЭП866-Ш   15Х16К5Н2МВФАБ-Ш   
  ЭП868   10Х19Н23Г2М5ФАТ   
  ЭП877   58НХВКТБЮ   
  ЭП878   12Х18Н13АМ3   
  ЭП881-ИД   ХН55КМВЮТ-ИД   
  ЭП882-ВИ   02Х18М2Б-ВИ   
  ЭП886-ИД   ХН65ВМБ-ИД   
  ЭП887   09Х16НМ2Д   
  ЭП890-Ш   40Х11М3Ф-Ш   
  ЭП894   11Р3АМ3Ф2   
  ЭП895-ЭЛ   03Х15К14Н5М3Т-ЭЛ   
  ЭП898   06Х13Н7Д2